Tag: facebook

Hiển thị tên tác giả lên Facebook cho WordPress

Lưu trong Thủ thuật bởi vào ngày 19/05/2014 - Comments
Hiển thị tên tác giả lên Facebook cho WordPress

Hướng dẫn làm hiển thị tên tác giả của bài viết lên Facebook khi chia sẻ link trên Facebook. Tên tác giả sẽ có thêm chữ “By…” ở đằng trước.

Xem tiếp bài »